Šta je životno osiguranje?
Životno osiguranje  je  provjeren  i prihvaćen oblik osiguranja i štednje u svim razvijenim zemljama Evrope i svijeta.
Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora o osiguranju i tim ugovorom osiguravajuće društvo preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

Zašto se ljudi odlučuju za životno osiguranje?

Zato što je buduća penzija uvijek manja od zarade.
Radi zbrinjavanja porodice, jer iznenadna smrt ili teška bolest nosioca prihoda u porodici može znatno ugroziti standard života svih drugih članova.
Zato što se osiguranjem života mogu riješiti važna životna pitanja, školovanje djece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće ili ušteda dodatnih sredstava za treću životnu dob.

Koje su prednosti životnog osiguranja?

Štedite za sigurniju budućnost,
Obezbjeđujete ličnu sigurnost i sigurnost svoje porodice,
Polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrijednosti možete koristiti kao garanciju vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),
Učestvujete u dobiti osiguravajućeg društva ukoliko ono dobro posluje i ako je to ugovoreno.

Šta je polisa?
Polisa je ugovor o osiguranju.

Mogu li imati više od jedne polise?
Naravno, svako može imati više polisa životnog osiguranja.

Koliko dugo može da traje životno osiguranje?
Životno osiguranje može da traje minimalno 5, a maksimalno 45 godina. Ne može da traje duže od 75-te godine života.

Šta znači premija?
Iznos novca koji se plaća za osiguranje. Premija osiguranja je iznos novca koji je lice koje je sklopilo ugovor o osiguranju u obavezi da plati osiguravajućem društvu.  Premija je cijena za rizik.

Ko može ugovariti osiguranje?
Fizičko ili pravno lice koje sa osiguravajućim društvom zaključi Ugovor o osiguranju, plaća premiju i do nastanka osiguranog slučaja ima sva prava po polisi. Svako punoljetno lice može biti ugovarač osiguranja.

Ko je osiguranik?
Lice čiji život je osiguran, odnosno lice od čijeg doživljenja isteka osiguranja ili smrti tokom trajanja osiguranja ili nekog drugog osiguranog događaja zavisi isplata osigurane sume.

Ko je korisnik osiguranja?
Lice koje ima pravo na isplatu osigurane sume ukoliko dođe do osiguranog slučaja.

Šta je osigurani slučaj?
Budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj koji ima za posljedicu realizaciju štetnog događaja, odnosno to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.

Šta je osigurana suma?
Osigurana suma je unaprijed određeni iznos koji će biti isplaćen u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (doživljenja, smrti, invalidnosti, teške bolesti,...).

Od čega zavisi visina osigurane sume?
Visina osigurane sume zavisi od visine premije osiguranja, godina starosti i pola osiguranika i dužine trajanja osiguranja.

Može li se ostvariti dobit  po osnovu životnog osiguranja?
Pored osigurane sume, korisnik osiguranja ostvaruje pravo na dobit koju ostvari osiguravajuće društvo (ako je tako ugovoreno). Visina dobiti zavisi od rezultata poslovanja osiguravajućeg društva.

Mogu li povećati premiju životnog osiguranja?
Moguće je povećanje premije u toku trajanja osiguranja. U tom slučaju osigurana suma se povećava srazmjerno vremenskom periodu za koji se plaća uvećana premija.

Mogu li smanjiti premiju životnog osiguranja?
Moguće je smanjiti premiju u toku trajanja osiguranja. U tom slučaju osigurana suma se smanjuje srazmjerno vremenskom periodu za koji se plaća smanjena premija.

Šta je riziko osiguranje?
Osiguranje života za slučaj smrti, obezbjeđuje garantovanu isplatu unaprijed ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) za slučaj smrti osiguranika.

Šta je mješovito osiguranje?
Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mješovito osiguranje obezbjeđuje garantovanu isplatu unaprijed ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju osiguranikove smrti. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

Šta je osiguranje od nesreće?
Dopunsko osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja obavezuje društvo za osiguranje da osiguraniku isplati unaprijed ugovoreni iznos novca (osiguranu sumu) za slučaj invalidnosti ili licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) ako nesrećni slučaj prouzrokuje smrt osiguranika.

Šta je nesrećni slučaj?
Svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji delujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpunu ili djelimičnu invalidnost, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtjeva ljekarsku pomoć.

Šta je dopunsko zdravstveno osiguranje?
Dopunsko zdravstveno osiguranje omogućava isplatu cijele ili dijela osigurane sume ako dođe do teže bolesti ili hirurške intervencije, kao i nadoknadu troškova liječenja.

Da li osiguranje od nesreće važi u inostranstvu?
Osiguranje od nesreće važi i u inostranstvu.

Da li osiguranik ima pravo na isplatu osigurane sume za invalidnost koja je nastala kao posljedica operacije izvršene zbog bolesti osiguranika ?
Osiguranjem od nesreće pokrivene su iskljčivo posljedice nesreće, a ne bolesti.

Šta je potrebno da uradi osiguranik u slučaju povrede?
Osiguranik treba da izvrši prijavu nastalog osiguranog slučaja na propisanom obrascu osiguravajućeg društva i da dostavi dokaz o nastanku nesrećnog slučaja, medicinsku i drugu dokumentaciju, u zavisnosti od nastalog slučaja.

Šta je vinkulacija polise?
Vinkulacija polise osiguranja života je, u stvari, ustupanje prava na isplatu osigurane sume povjeriocu – najčešće banci.

Šta obezbeđuje polisa osiguranja života založena kod banke koja je odobrila kredit?
Obezbeđuje zaštitu banke, ali i članova porodice u slučaju smrti korisnika kredita - osiguranika tako što će preostali dug po osnovu kredita banci isplatiti osiguravajuće društvo.

Šta je zaloga polise?
Polisa osiguranja života može biti data u zalogu. Zalaganje polise životnog osiguranja ima dejstvo prema društvu za osiguranje samo ako je društvo pismeno obavješteno da je polisa založena određenom povjeriocu.

Šta je otkup polise?
Ukoliko ugovarač osiguranja ne može ili ne želi više plaćati premiju životnog osiguranja, te želi prekinuti ugovor o osiguranju, tada u slučaju da je uplatio najmanje tri godišnje premije ima pravo na povrat dijela uplaćenih premija, odnosno otkup vrijednosti police. Osiguravajuće društvo vraća samo dio uplaćene premije, zavisno o trajanju osiguranja i proteku vremena od početka osiguranja.

Šta je kapitalizacija polise?
Ukoliko ugovarač osiguranja ne može ili ne želi više plaćati premiju životnog  osiguranja, a ne želi prekinuti ugovor o osiguranju može tražiti da mu osiguravajuće društvo kapitalizuje uplaćene premije. Na taj način polisa ostaje na snazi, ali ima manju vrijednost.